Home > About the Council > Former Chairmen

 
Former Chairmen

Name From To
1. Shri M. C. Setalvad 18-8-1962 31-12-1962
2. Shri C. K. Daphtary 26-1-1963 31-10-1968
3. Shri H. D. Srivastava 11-7-1969 28-11-1970
4. Shri R. B. Jethmalani 29-11-1970 11-9-1976
5. Shri Niren De 15-10-1976 31-3-1977
6. Shri S. V. Gupte 1-4-1977 17-3-1978
7. Shri R. B. Jethmalani 18-3-1978 17-3-1980
8. Shri Ranjit Mahanty 18-3-1980 17-3-1984
9. Shri B. N. Bajpayee 18-3-1984 17-3-1986
10. Shri V. C. Mishra 18-3-1986 7-5-1987
11. Shri C. L. Sachdeva
(Acting Chairman)
8-5-1987 26-7-1987
12. Shri V. R. Reddy 26-7-1987 18-2-1990
13. Shri K. J. Shethna
(Acting Chairman)
18-2-1990 17-3-1990
14. Shri L. P. Bhargava 18-3-1990 17-3-1992
15. Shri V. C. Mishra 18-3-1992 10-3-1995
16. Shri R. Muthukrishnan
(Acting Chairman)
11-3-1995 5-5-1995
17. Shri O. P. Sharma 6-5-1995 31-3-1998
18. Shri Dhairyasheel V. Patil 1-4-1998 25-4-1998
19. Shri S. K. Kharventhan
(Acting Chairman)
25-4-1998 15-5-1998
20. Shri Arun Mishra 15-5-1998 24-10-1999
21. Shri S. K. Kharventhan
(Acting Chairman)
25-10-1999 17-12-1999
22. Shri S. K.Kharventhan 18-12-1999 16-4-2000
23. Shri D. V. Subba Rao 17-4-2000 16-4-2004
24. Shri Jaganath Patnaik 17-4-2004 5-5-2007
25. Shri S. Gopakumaran Nair 5-5-2007 16-4-2008
26. Shri Suraj Narain Prasad Sinha 17-4-2008 16-4-2010
27. Shri Gopal Subramanium 17.04.2010 24.07.2011 (before Noon)
28. Shri Ashok Parija 24.07.2011 (A.N.)

© 2019 Bar Council of India | All rights reserved


Mouse Eye Tracking byPicNet Software Development Services