Home > About the Council > Former Chairmen

 
Former Chairmen

Name From To
1. Shri M. C. Setalvad 18.08.1962 31.12.1962
2. Shri C. K. Daphtary 26.01.1963 31.10.1968
3. Shri H. D. Srivastava 11.07.1969 28.11.1970
4. Shri R. B. Jethmalani 29.11.1970 11.09.1976
5. Shri Niren De 15.10.1976 31.03.1977
6. Shri S. V. Gupte 01.04.1977 17.03.1978
7. Shri R. B. Jethmalani 18.03.1978 17.03.1980
8. Shri Ranjit Mahanty 18.03.1980 17.03.1984
9. Shri B. N. Bajpayee 18.03.1984 17.03.1986
10. Shri V. C. Mishra 18.03.1986 07.05.1987
11. Shri C. L. Sachdeva (Acting Chairman) 08.05.1987 26.07.1987
12. Shri V. R. Reddy 26.07.1987 18.02.1990
13. Shri K. J. Shethna (Acting Chairman) 18.02.1990 17.03.1990
14. Shri L. P. Bhargava 18.03.1990 17.03.1992
15. Shri V. C. Mishra 18.03.1992 10.03.1995
16. Shri R. Muthukrishnan (Acting Chairman) 11.03.1995 05.05.1995
17. Shri O. P. Sharma 06.05.1995 31.03.1998
18. Shri Dhairyasheel V. Patil 01.04.1998 25.04.1998
19. Shri S. K. Kharventhan (Acting Chairman) 25.04.1998 15.05.1998
20. Shri Arun Mishra 15.05.1998 24.10.1999
21. Shri S. K. Kharventhan (Acting Chairman) 25.10.1999 17.12.1999
22. Shri S. K.Kharventhan 18.12.1999 16.04.2000
23. Shri D. V. Subba Rao 17.04.2000 16.04.2004
24. Shri Jaganath Patnaik 17.04.2004 05.05.2007
25. Shri S. Gopakumaran Nair 05.05.2007 16.04.2008
26. Shri Suraj Narain Prasad Sinha 17.4.2008 16.04.2010
27. Shri Gopal Subramanium 17.04.2010 24.07.2011 (before Noon)
28. Shri Ashok Parija 24.07.2011 (A.N.) 16.04.2012
29. Shri Manan Kumar Mishra 17.04.2012 16.04.2014
30. Shri Biri Singh Sinsinwar 17.04.2014 09.11.2014
31. Shri Manan Kumar Mishra 09.11.2014 till date

© 2022 Bar Council of India | All rights reserved


Mouse Eye Tracking byPicNet Software Development Services